VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 • Door u aan te melden voor de Deventer Fiets Classic, komt er een overeenkomst tot stand tussen u en de Stichting Community-Service Rotaryclub Deventer-Noord (de organisatie).
 • De inschrijving en betaling van de tickets verloopt via Eventbrite, Inc.
 • Wij kunnen u de aanschaf van de ticketprijs helaas niet terugbetalen, indien u bijvoorbeeld onverwachts verhinderd bent. Wij verzekeren u er wel van dat de door u betaalde vergoeding ten goede zal komen aan het door ons geselecteerde goede doel: Stichting Fietsen alle Jaren Deventer.
 • Wij verzoeken u zich tijdens het evenement te houden aan de door de organisatie gegeven instructies en aanwijzingen.
 • In noodgevallen kunt u de organisatie bellen op het telefoonnummer dat kort voorafgaand aan het evenement aan u is gecommuniceerd.
 • Door u aan te melden, gaan wij ervan uit dat u voldoende fit bent om aan de Deventer Fiets Classic deel te nemen.
 • De organisatie heeft het recht de Deventer Fiets Classic te annuleren, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of indien de weersomstandigheden dit niet toelaten. Wij zullen in dat geval desgewenst de ticketprijs aan u terugbetalen.
 • De organisatie heeft zich verzekerd voor eventuele ongevallen die mochten ontstaan tijdens het evenement en waarvoor de organisatie aansprakelijk kan worden gesteld. De aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag dat in het gegeven geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor het verlies van goederen.
 • Als deelnemer dient u zich te houden aan alle bepalingen in de Wegenverkeerswet.

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Deventer Fiets Classic (www.deventerfietsclassic.nl), een website van Rotary Club Deventer Noord en de onder haar beheer staande Stichting Community-Service Rotaryclub Deventer Noord (hierna gezamenlijk: RCDN).

RCDN gaat zorgvuldig om met de privacy van de bezoekers van haar website en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). 

Op deze pagina kunt u lezen op welke wijze RCDN omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt via haar website en welke rechten u heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke en doeleinden voor verwerking

Bij een bezoek aan de website www.deventerfietsclassic.nl (hierna: de Website) kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt door RCDN. RCDN is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Hieronder licht RCDN toe wanneer zij welke gegevens verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoeken, verwerken wij:

 • wanneer u via het contactformulier op de Website contact met ons zoekt: uw naam, e-mailadres en eventuele andere (persoons)gegevens die u met ons deelt, waaronder uiteraard uw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om uw opmerking in behandeling te kunnen nemen, met u in contact te treden en u van het verloop van de behandeling van uw opmerking op de hoogte te houden.
 • indien u zich aanmeldt voor de Deventer Fiets Classic: uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij in het kader van de organisatie van het evenement, onder meer om u te kunnen informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de Deventer Fiets Classic, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, wijzigingen in het programma, maar ook over eventuele toekomstige edities. Als u niet langer prijs stelt op onze berichtgeving, dan kunt u dat via een retourmail laten weten, dan zorgen wij ervoor dat u uit de mailinglist wordt geschrapt.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

 • naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarbij kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien RCDN daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid.


Cookies

De Website plaatst geen cookies.

Cookies en verwerking van uw persoonsgegevens door Eventbrite, Inc.

Op de Website is een functionaliteit van Eventbrite opgenomen. Wanneer u zich inschrijft voor de Deventer Fiets Classic, dan wordt u doorverwezen naar de website van Eventbrite.

Eventbrite is een organisatie afkomstig uit de Verenigde Staten. Zij hebben zich ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens geconformeerd aan het zogenaamde EU-VS Privacy Shield (www.privacyshield.gov). Eventbrite heeft zich daarnaast tegenover RCDN verplicht de gegevens die zij ontvangt bij de aanmelding voor de Deventer Fiets Classic niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. RCDN heeft ook een verwerkersovereenkomst gesloten met Eventbrite.

Via de website van Eventbrite worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u het betreffende cookie- en privacybeleid van Eventbrite om te lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen:

Cookiebeleid Eventbrite:

https://www.eventbrite.nl/support/articles/nl_NL/Troubleshooting/cookiebeleid-van-eventbrite?lg=nl_NL

Privacybeleid Eventbrite:

https://www.eventbrite.nl/support/articles/nl_NL/Troubleshooting/privacybeleid-van-eventbrite?lg=nl_NL

Andere derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van eventuele hostingproviders.

Bewaartermijnen

De Stichting bewaart de persoonsgegevens die zij via haar website verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd worden bewaard, om u op de hoogte te kunnen stellen van eventuele latere edities van de Deventer Fiets Classic. Het gaat hierbij alleen om uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Indien u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen, dan zullen wij daar direct gehoor aan geven.

Beveiliging

De Stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige toegang.

De website van Eventbrite is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen uw computer en de servers van Eventbrite te waarborgen.

Rechten

De AVG verstrekt aan u, ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, bepaalde rechten. Het gaat om de volgende rechten:

Inzage

U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij over u verwerken en daarbij o.a. informatie te ontvangen over de doeleinden waarvoor wij die gegevens verwerken, aan wie de gegevens zijn verstrekt en wat de (verwachte) bewaartermijn is.

Correctie

Indien blijkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over u hebben opgeslagen, dan heeft u het recht deze gegevens te laten corrigeren.

Verwijdering

U heeft het recht uw gegevens door ons te laten verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij het verzoek tot verwijdering weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens moeten bewaren in verband met o.a. fiscale verplichtingen.

Beperking

U heeft het recht de verwerking van uw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld in afwachting van de behandeling van een door u ingesteld bezwaar.

Bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dat op uw specifieke situatie ziet.

Overdraagbaarheid

Indien van toepassing, heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Op uw verzoek, zullen wij uw gegevens aan u toezenden in een gangbaar bestandsformaat (zoals xls of csv).

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij de Stichting via onderstaande contactgegevens. De Stichting zal het bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of een van de bovengenoemde rechten willen inroepen, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via:

Stichting Community-Service Rotaryclub Deventer Noord

p/a Boedekerstraat 9

7411 RZ Deventer

E-mail:  info@deventerfietsclassic.nl

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41244385.

Mocht u van oordeel zijn dat de Stichting onvoldoende zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat of zich niet houden aan de wet, dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien wijziging van deze privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 4 maart 2019.